Terms and Conditions

 

Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer laget på bestilling over Internett

 

Oppdatert 07 Oktober 2023. Tilpasset fra Forbrukertilsynets standardvilkår for forbrukerkjøp av varer over internett.

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer laget på bestilling over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandels-loven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige

rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

 

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

For en oversikt over de viktigste begrepene og lovene som henvises til i disse vilkårene, se Forbrukertilsynets veileder.

 

-

 

Innholdsfortegnelse:

1] Avtalen

2] Partene

3] Pris

4] Avtaleinngåelse

5] Betaling

6] Levering

7] Risikoen for varen

8] Angrerett

9] Forsinkelse og manglende levering

- kjøperens rettigheter og frist for å

melde krav

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter

og reklamasjonsfrist

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens

mislighold

12] Garanti

13] Personopplysninger

14] Konfliktløsning

 

-

 

1] Avtalen

 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2] Partene

Selger er Valeria Duca, Dalsbergstien 7b 0107 Oslo, info@valeriaduca.com, +47 48395687, Organisasjonsnummer 921132921 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3] Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer avgifter og tilleggskostnader,herunder 5% kunstavgift til BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond) på salg av kunstverk over NOK 2000. Prisen inkluderer likevel ikke evt. utgifter til frakt videre fra hentestedet.

 

Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, eller som på annet vis ikke er særskilt avtalt mellom partene, skal kjøper ikke bære.

 

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Selger forbeholder seg samtidig retten til å kansellere en bestilling dersom varen ikke kan tilvirkes innen rimelig tid, for eksempel grunnet begrenset tilgang til materialer, håndverker eller ved sykdom og likn. oppdukkende hendelser.

 

Ved avtaleinngåelse med timeavtale plikter kjøper eller kjøpers representant å møte opp til avtalt tid for tilvirkning av varen, samt å medvirke som modell (eller på annet vis etter avtale) under hele timeavtalens varighet jf. Forbrukerkjøpsloven §40.

 

Avbestilling av timeavtale må meddeles selger senest 24 timer før avtalt tid. Dersom kjøper ikke møter opp til avtalt tid uten at selger er varslet minst 24 timer i forkant vil full betaling avkreves.

 

Malerier tilvirket etter kjøpers anvisning ansees som tilvirkningskjøp etter Forbrukerkjøpsloven §2a.

 

5] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt tilvirkning av varen er påbegynt.For portretter eller tilvirkning av andre verk med timeavtale er tilvirkning av varen påbegynt ved timeavtalens begynnelse. Dersom varen ikke er betalt før levering kan selger tilbakeholde varen til betaling er mottatt.

 

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som tilvirkning av varen er påbegynt. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 

Ved manglende oppmøte til timeavtale uten avbestilling senest 24 timer før avtalen belastes kjøper for hele summen.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6] Levering

 

Levering er skjedd når varen er hentet av kjøper eller kjøpers representant, med mindre annet er avtalt mellom partene. Tidspunkt for henting av særskilt tilvirkede varer, som malerier tilvirket etter kjøpers anvisning eller til bestilling, må avtales nærmere mellom partene. Dette skyldes primært variasjoner i malingens tørkehastighet og hensynet til varens bestandighet under transport.

 

Levering kan også inntreffe når selger har sendt varen, dersom frakt videre fra hentestedet er avtalt mellom partene. 

 

Kjøper er selv ansvarlig for å hente varen ved hentestedet senest 30 dager etter kjøper er meddelt at varen er klar for henting, med mindre annet er avtalt. Selger skal levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter timeavtale med kunden, med mindre annet er avtalt.

 

Hentestedet er hos Selger I Dalsbergstien 7b (se punkt 2.) med mindre annet er avtalt. Kjøper plikter å hente varen, i tråd med forbrukerkjøpsloven §40b.

 

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når varen levering er skjedd i tråd med punkt 6.

 

8] Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angre-

rettloven.

 

Særskilt tilvirkede varer, som malerier tilvirket etter anvisning fra kjøper, er unntatt fra angrerett etter Angrerettsloven §22e.

 

For varer som ikke er unntatt fra angrerett: 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.

 

I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

 

• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristenløpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

• Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før

avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

9] Forsinkelse og manglendelevering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

• Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

• Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

• Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

• Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel

motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

• Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne-

bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel-

full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet set-

tes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

• Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er

uvesentlig.

 

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker-

kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

• Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper

selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

• Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig

mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt.

Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fris-

ten, kan selger heve kjøpet.

 

• Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe-

summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående

varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

• Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret

skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan

ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

12] Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede

har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett

til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen.

 

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

14] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

 

Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

 

 

 

English Terms and Conditions

Terms of sale for consumer purchases of goods made to order over the Internet 

Updated October 07, 2023. Adapted from the Norwegian Consumer Authority's standard terms and conditions for consumer purchases of goods over the internet.

This purchase is governed by the following terms and conditions of sale for consumer purchases of goods made to order over the Internet. Consumer purchases over the Internet are mainly regulated by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Act, the Cancellation Act and the E-Commerce Act, and these laws provide the consumer with mandatory
rights. The laws are available at www.lovdata.no.

The terms of this agreement shall not be construed as a limitation of the statutory rights, but set out the parties' main rights and obligations for the trade.

For an overview of the most important terms and laws referred to in these terms and conditions, see the Consumer Authority's guide. 

-

Table of contents:
1] The agreement
2] Parties
3] Price
4] Conclusion of the agreement
5] Payment
6] Delivery
7] The risk of the product
8] Right of withdrawal
9] Delay and non-delivery
- the buyer's rights and time limit for
report claims
10] Defects in the goods - the buyer's rights
and complaint period
11] The seller's rights at the buyer's
default
12] Warranty
13] Personal data
14] Conflict resolution

-

1] The agreement

The agreement consists of these terms of sale, information provided in the ordering solution and any separately agreed terms. In the event of any contradiction between the information, what has been specifically agreed between the parties takes precedence, provided that it does not conflict with mandatory legislation. The agreement will also be supplemented by relevant statutory provisions governing the purchase of goods between businesses and consumers.

2] Parties
The seller is Valeria Duca, Dalsbergstien 7b 0107 Oslo, info@valeriaduca.com, +47 48395687, Organization number 921132921 and is hereinafter referred to as the seller/seller.

The buyer is the consumer who places the order and is referred to below as the buyer/buyer.

3] Price
The stated price for the goods and services is the total price to be paid by the buyer. This price includes taxes and additional costs, including 5% art tax to BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond) on sales of artworks over NOK 2000. However, the price does not include any expenses for shipping from the pick-up point.

Additional costs that the Seller has not informed the Buyer of prior to the purchase, or that have not otherwise been specifically agreed between the parties, shall not be borne by the Buyer.

4] Conclusion of the agreement
The agreement is binding on both parties when the buyer has sent their order to the seller. However, the agreement is not binding if there have been typing or typing errors in the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer's order, and the other party realized or should have realized that there was such an error.

The Seller also reserves the right to cancel an order if the goods cannot be manufactured within a reasonable time, for example due to limited access to materials, craftsmen or in the event of illness and similar emerging events. 

When entering into a contract with an hourly agreement, the buyer or the buyer's representative is obliged to show up at the agreed time for the production of the goods, and to participate as a model (or otherwise by agreement) throughout the duration of the hourly agreement, cf. Section 40 of the Consumer Purchase Act.

Cancellation of an appointment must be notified to the seller no later than 24 hours before the agreed time. If the buyer does not show up at the agreed time without notifying the seller at least 24 hours in advance, full payment will be charged.

Paintings made in accordance with the buyer's instructions are considered a purchase of workmanship in accordance with section 2a of the Consumer Purchase Act.

5] Payment
The Seller may demand payment for the goods from the time the production of the goods has begun; for portraits or the production of other works with an hourly agreement, the production of the goods begins at the start of the hourly agreement. If the goods have not been paid for before delivery, the Seller may withhold the goods until payment has been received. 

If the buyer uses a credit card or debit card for payment, the seller can reserve the purchase price on the card when ordering. The card will be charged on the same day that production of the goods has begun. In the case of payment by invoice, the invoice is issued to the buyer upon shipment of the goods. The payment deadline is stated on the invoice and is a minimum of 14 days from receipt.

In the event of non-attendance at an appointment without cancellation no later than 24 hours before the appointment, the buyer will be charged the full amount. 

Buyers under the age of 18 cannot pay with a subsequent invoice.

6] Delivery

Delivery is deemed to have taken place when the goods have been collected by the buyer or the buyer's representative, unless otherwise agreed between the parties. The time of collection of specially manufactured goods, such as paintings made according to the Buyer's instructions or to order, must be agreed between the parties. This is primarily due to variations in the drying speed of the paint and consideration of the durability of the goods during transportation.

Delivery may also take place when the Seller has shipped the goods, if freight from the pick-up point has been agreed between the parties.  

The Buyer is responsible for collecting the goods at the collection point no later than 30 days after the Buyer has been notified that the goods are ready for collection, unless otherwise agreed. The Seller shall deliver the goods to the Buyer without undue delay and no later than 30 days after the appointment with the Customer, unless otherwise agreed. 

The pick-up point is at the Seller's premises at Dalsbergstien 7b (see point 2) unless otherwise agreed. The Buyer is obliged to collect the goods, in accordance with the Consumer Purchase Act §40b. 

7] The risk of the product
The risk for the goods passes to the buyer when the goods are delivered in accordance with section 6. 

8] Right of withdrawal
Unless the agreement is exempt from the right of withdrawal, the buyer may cancel the purchase of the goods in accordance with the
law. 

Specially manufactured goods, such as paintings made according to the buyer's instructions, are exempt from the right of withdrawal under section 22e of the Cancellation Act.

For goods that are not exempt from the right of withdrawal:  
The buyer must notify the seller of the use of the right of withdrawal within 14 days from the start of the deadline.

The deadline includes all calendar days. If the deadline ends on a Saturday, public holiday or holiday, the deadline is extended to the next working day. The withdrawal period is considered to have been complied with if notification is sent before the expiry of the period. The buyer has the burden of proof that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing (withdrawal form, e-mail or letter). 

The attack deadline begins to run:

- For purchases of individual items, the withdrawal period will run from the day after the item(s) are received.
- If a subscription is sold, or if the agreement involves regular delivery of identical goods, the deadline runs from the day after the first shipment is received.
- If the purchase consists of several deliveries, the withdrawal period will run from the day after the last delivery is received.

The cooling-off period is extended to 12 months after the expiry of the original deadline if the seller does not
the conclusion of the contract states that there is a right of withdrawal and a standardized withdrawal form. The same applies if the terms, deadlines and procedures for exercising the right of withdrawal are not provided. If the trader provides the information during these 12 months, the withdrawal period expires 14 days after the day the buyer receives the information. 

When using the right of withdrawal, the goods must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days after notification of the right of withdrawal has been given. The buyer covers the direct costs of returning the goods, unless otherwise agreed or the seller has failed to state that the buyer will cover the return costs. The seller cannot set a fee for the buyer's use of the right of withdrawal. The buyer may try or test the goods in a proper manner to determine the nature, characteristics and function of the goods, without the right of withdrawal lapsing. If the trial or test of the goods goes beyond what is reasonable and necessary, the buyer may be liable for any reduced value of the goods. The seller is obliged to repay the purchase price to the buyer without undue delay, and no later than 14 days from the seller being notified of the buyer's decision to exercise the right of withdrawal. The seller is entitled to withhold payment until he has received the goods from the buyer, or until the buyer has presented documentation that the goods have been returned.

9] Delay and defective delivery - the buyer's rights and deadline for filing a claim

If the seller does not deliver the goods or delivers them too late in accordance with the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's part, the buyer may, depending on the circumstances, withhold the purchase price, demand performance, terminate the agreement and/or claim compensation from the seller in accordance with the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchase Act.

In the event of a claim for remedies for breach of contract, the notification should be in writing (e.g. e-mail) for evidentiary reasons.

- Fulfillment
The Buyer may maintain the purchase and demand performance from the Seller. However, the Buyer may not demand performance if there is an obstacle that the Seller cannot overcome, or if performance would cause such great inconvenience or cost to the Seller that it is significantly disproportionate to the Buyer's interest in the Seller's performance. Should the difficulties disappear within a reasonable time, the buyer may nevertheless demand performance. The buyer loses his or her right to demand performance if he or she waits unreasonably long to make the claim.

- Lifting
If the seller does not deliver the goods at the time of delivery, the buyer shall encourage the seller to deliver within a reasonable additional period for fulfillment. If the seller does not deliver the goods within the additional deadline, the buyer may cancel the purchase. However, the buyer may cancel the purchase immediately if the seller refuses to deliver the goods. The same applies if delivery at the agreed time was decisive for the conclusion of the agreement, or if the buyer has informed the seller that the time of delivery is decisive. If the item is delivered after the additional deadline set by the consumer or after the time of delivery that was decisive for the conclusion of the agreement, a claim for rescission must be asserted within a reasonable time after the buyer became aware of the delivery.

- Replacement
The Buyer may claim compensation for any loss suffered as a result of the delay. However, this does not apply if the Seller proves that the delay is due to an obstacle beyond the Seller's control that could not reasonably have been taken into account at the time of the agreement, avoided, or overcome the consequences of.

10] Defects in the goods - the buyer's rights and time limit for complaints
If there is a defect in the goods, the Buyer must notify the Seller within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered that he or she intends to invoke the defect. The buyer has always made a timely complaint if it is made within 2 months of the defect being discovered or should have been discovered. Complaints can be made no later than two years after the buyer took possession of the goods. If the goods or parts of them are intended to last significantly longer than two years, the complaint deadline is five years. 

If the goods have a defect and this is not due to the buyer or circumstances on the buyer's part, the buyer may, according to the rules in Chapter 6 of the Consumer Purchases Act, withhold the purchase price, choose between rectification and replacement, claim a price reduction, cancel the contract and/or claim compensation from the seller. Complaints to the seller should be made in writing.

- Rectification or redelivery
The buyer can choose between demanding that the defect be rectified or delivery of equivalent goods. The Seller may nevertheless
oppose the Buyer's claim if the implementation of the claim is impossible or causes the Seller unreasonable costs. Rectification or replacement delivery must be made within a reasonable time. In principle, the Seller is not entitled to make more than two attempts to remedy the same defect.

- Price reduction
The buyer may demand an appropriate price reduction if the goods are not corrected or replaced. This includes
carries that the ratio between the reduced and agreed price corresponds to the ratio between the value of the item in the
full and contractual condition. If there are special reasons for this, the price reduction may instead be set
be equal to the significance of the defect for the buyer.

- Lifting
If the goods have not been corrected or replaced, the buyer may also cancel the purchase if the defect is not
immaterial.

11] The seller's rights in the event of the buyer's default
If the buyer does not pay or fulfill the other obligations under the agreement or the law, and this is not due to the seller or circumstances on the seller's part, the seller may, in accordance with the rules of consumer law
Chapter 9 of the Sale of Goods Act may, depending on the circumstances, withhold the goods, demand performance of the contract, demand termination of the contract and claim compensation from the Buyer. Depending on the circumstances, the seller may also claim interest in the event of late payment, collection fees and a reasonable fee for unclaimed goods.

- Fulfillment
The seller can maintain the purchase and require the buyer to pay the purchase price. If the goods are not delivered, the
the seller's right if he waits unreasonably long to make the claim.

- Lifting
The Seller may terminate the agreement if there is a significant payment default or other significant
default on the part of the buyer. However, the seller cannot cancel if the full purchase price has been paid.
If the Seller sets a reasonable additional deadline for fulfillment and the Buyer does not pay within this deadline
the seller may cancel the purchase.

- Interest on late payment/collection fees 
If the buyer fails to pay the purchase price in accordance with the agreement, the seller may charge interest on the purchase
the sum according to the Interest on Overdue Payments Act. In the event of non-payment, the claim may, after prior
notice, be sent to debt collection. The buyer may then be held liable for fees under the Debt Collection Act.

- Fee for unclaimed non-prepaid goods
If the Buyer fails to collect unpaid goods, the Seller may charge the Buyer a fee. The fee
shall cover a maximum of the seller's actual expenses for delivering the goods to the buyer. Such a fee may
not charged to buyers under the age of 18.

12] Warranty
Warranty provided by the seller or manufacturer gives the buyer rights in addition to those the buyer already has
has under mandatory legislation. A warranty thus does not entail any restrictions on the buyer's right
to complaints and claims in the event of delay or defects in accordance with clauses 9 and 10.

13] Personal data
The Seller is the data controller for the personal data collected. Unless the buyer consents otherwise, the seller may, in accordance with the Personal Data Act, only collect and store the personal data that is necessary for the seller to be able to fulfill its obligations under the agreement.

The buyer's personal data will only be disclosed to others if it is necessary for the seller to perform the agreement with the buyer, or in statutory cases.

14] Conflict resolution
Complaints shall be addressed to the Seller within a reasonable time, cf. clauses 9 and 10. The parties shall attempt to resolve any disputes amicably. If this does not succeed, the buyer may contact the Consumer Council for mediation. 
 
The Consumer Council is available by phone 23 400 500 or www.forbrukerradet.no.